Een korte en complete uitleg van algemene reglementen waarop je je als student kan beroepen.  

 
 • De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • Het studentenstatuut
 • De Onderwijs- en examenregeling (OER)
 

De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)

De Nederlandse WHW kun je hier vinden

Een praktische app om de wet op je telefoon en tablet te bekijken vind je hier.

Een praktische uitleg (let op: uit 2015!) van de WHW vind je in een publicatie van de LSVb.

De WHW is eigenlijk het fundament voor elke student. Hierin wordt namelijk het raamwerk van de rechten en plichten van  de student, de  universiteit of hogeschool geschetst. Je kunt de WHW gewoon op Google opzoeken. Elke verplichting die een universiteit of hogeschool heeft, kan worden afgeleid uit de WHW. Vaak zijn de artikelen niet gespecificeerd, maar schetsen ze zoals eerdergenoemd, alleen een raamwerk. De echte rechten, plichten en regels worden vaak verder uitgelegd in de OER. Instellingen hebben namelijk veel ruimte om zelf de artikelen van de WHW in te vullen. Echter, vallen niet alle universiteiten en hogescholen onder de reikwijdte van de WHW. Als je de WHW op google opzoekt, en bij artikel 1.8 kijkt, word je hier doorverwezen naar de bijlage van de wet, en hierin staat een lijstje met universiteiten en hogescholen die bij de WHW zijn aangesloten. De meeste universiteiten en hogescholen vallen er wel onder, alleen een paar speciale scholen niet.

Voor jou als student is hoofdstuk 7 van de WHW eigenlijk het belangrijkst, omdat dit over onderwijs gaat. Hieronder zullen een paar voorbeelden van artikelen worden genoemd die je als student nog weleens nodig kan hebben.

 • Artikel 7.8b: Artikel 7.8b: dit artikel gaat over het Bindend Studieadvies. In dit artikel staat eigenlijk dat je aan het einde van het eerste jaar een BSA kan krijgen. Hoeveel punten dit BSA bedraagt, wordt niet genoemd, omdat de instellingen dit zelf mogen bepalen. Wel moeten ze je op tijd waarschuwen.
 • Artikel 7.10 e.v.: dit artikel gaat over examens en tentamens. Er wordt beschreven wat een examen of tentamen in grote lijnen inhoudt.
 • Artikel 7.12 e.v.: hierin wordt de examencommissie genoemd en haar taak uitgelegd. In 7.12b worden haar bevoegdheden genoemd.
 • Artikel 7.13: in dit artikel wordt de Onderwijs en Examenregeling uitgelegd en hierin staat wat elke instelling allemaal in zijn OER moet hebben staan.
 • Artikel 7.30b: hierin staan de toelatingseisen voor Masters genoemd. 
 • Artikel 7.43: in dit artikel staat dat elke student verplicht is om collegegeld te betalen.
 • Artikel 7.60 en 7.60b: hierin staat het College van Beroep voor de examens vermeld, en wat haar bevoegdheden zijn.

Hoewel het nuttig kan zijn om soms even in de WHW te kijken, zijn de artikelen vaak lastig geformuleerd en weet je na het lezen ervan nog steeds niet precies wat je rechten en plichten zijn, omdat er niks gespecificeerd is over jouw specifieke opleiding. Daarom is het vaak handig om ook even in de Onderwijs en Examenregeling te kijken. 

Ook de medezeggenschap ontleent bepaalde rechten uit de WHW. Welke dit zijn lees je in de FAQ.


Waar vind je het studentenstatuut van jouw instelling?

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een universiteit.

Het Studentenstatuut

In een Studentenstatuut worden de rechten en verplichtingen van iedere student opgesteld. Het Studentenstatuut bevat een opleidingsdeel en een instellingsdeel. Het instellingsdeel is voor iedere student gelijk en het opleidingsdeel is bestemd voor studenten die ingeschreven zijn voor een specifieke opleiding.

In het instellingsdeel staat bijvoorbeeld beschreven:

 • Een beschrijving van de rechten en verplichtingen van de studenten.
 • Een overzicht van de regelingen die  de rechten van de studenten te beschermen.

Wat er bijvoorbeeld in het opleidingsdeel wordt beschreven zijn:

 • Informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs.
 • De tentamens en examens.
 • Studentenvoorzieningen.
 • De faciliteiten betreffende de studiebegeleiding.

Het bijzondere deel van het studentenstatuut is de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Je kunt dit allemaal terugvinden in artikel 7.59 van de WHW.

Het doel van het Studentenstatuut is om studenten te informeren over wat hij of zij van de universiteit of hogeschool mag verwachten en wat zijn of haar rechten en verplichtingen zijn ten opzichte van de instelling. De in het Studentenstatuut beschreven rechten en verplichtingen vloeien rechtstreeks voort uit de WHW zelf of op basis van de WHW getroffen regelingen en genomen besluiten.

Voor jou is het Studentenstatuut nuttig, omdat je daarin de procedures voor  klachten en geschillen kunt vinden en je kunt zien welke beroepsrechten aan onder andere de WHW worden ontleend. Op grond van de wet artikel 7.59a WHW, dient de onderwijsinstelling een toegankelijke en eenduidige faciliteit in te richten waar de student terecht kan. Deze faciliteit wordt bijvoorbeeld Loket Rechtsbescherming studenten of loket beroep, bezwaar of klacht genoemd. Dit loket dient het bezwaar en beroep van de student naar het juiste orgaan door te zenden.  Die doorzendplicht geldt ook indien de student het verkeerde orgaan aanschrijft. 


De Onderwijs en Examenregeling (OER)

Zowel in het Studentenstatuut als in de OER zijn de rechten en plichten van studenten, die voortvloeien uit de WHW, vastgelegd. Het Studentenstatuut bevat een opleidingsspecifiek en instellingsspecifiek deel. In het opleidingsspecifieke deel is de OER opgenomen. De OER maakt dus eigenlijk onderdeel uit van het Studentenstatuut, en verschilt per opleiding. De OER wordt bij artikel 7.13 WHW genoemd en het is wettelijk verplicht voor een universiteit of hogeschool deze te hebben. In de OER kan je meer informatie vinden over de inhoud van de opleiding. Er zijn een paar belangrijke dingen die in de OER opgenomen moeten zijn. Dit zijn dus enkel regelingen die betrekking hebben op de specifieke opleiding:

 

 • Toelating
 • Onderwijs;
 • Toetsing en examinering
 • Studiebegeleiding en studievoortgang
 • Overgangsbepalingen

Overige onderwerpen die opgenomen kunnen worden in de OER zijn te vinden bij artikel 7.13 lid 2 van de WHW.

De OER is handig om te controleren of een besluit van de onderwijsinstelling wel terecht genomen is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een besluit in strijd is met de OER. Dan is de kans op een succesvol bezwaar of beroep zeker aanwezig en kan je die tegenstrijdigheid ook aantonen. 

 

Waar vind je de OER van jouw opleiding?

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een universiteit.