Een korte en complete uitleg van de instanties waarop je je als student kan beroepen. 

 
 • De Examencommissie
 • Het College van Beroep voor de examens (CBE/COBEX)
 • Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)
 • Het klachtenloket
 • De studentenombudsman
 

De Examencommissie

Waar vind je op mijn instelling de examencommissie?

Elke opleiding of groep van opleidingen aan een onderwijsinstelling heeft een examencommissie. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden van de onderwijs- en examenregeling (OER) ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een diploma. De examencommissie is verantwoordelijk voor de uitgifte van diploma’s, dit is terug te vinden in de artikelen 7.11 en 7.12 van de WHW. Naast de uitgifte van diploma’s heeft de examencommissie ook andere bevoegdheden, die zijn te vinden in artikel 7.12b van de WHW:
De examencommissie houdt zich ook bezig met

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een hogeschool.

 • De beoordeling van vrijstellingsverzoeken voor tentamens
 • Het niveau van de examens en tentamens
 • Het vaststellen van richtlijnen en waarborgen binnen het OER.
 • Het aan de student ontnemen van het recht om bepaalde tentamens te maken wanneer er sprake is van fraude. En kan het bestuur van de onderwijsinstelling adviseren om de student uit te schrijven wanneer er sprake is van fraude.
 • Behandelt en bemiddelt bij geschillen over de becijfering van een tentamen of bij beoordeling van papers, scripties en werkstukken,
 • Het verlenen van toestemming voor een zelf samengesteld onderwijsprogramma.
 • Is eindverantwoordelijke voor het bindend studieadvies.


Als student kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Een verzoek houdt in dat je zelf een voorstel doet dat de examencommissie kan honoreren of kan afwijzen. De examencommissie is bevoegd om te oordelen over verzoeken die samenhangen met het (verdere) verloop van je opleiding.  Een student kan bijvoorbeeld: verzoek doen tot vrijstelling van tentamens, verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van je studieresultaten of een verzoek tot een extra tentamenkans. Als je een verzoek hebt ingediend bij de examencommissie, geeft de examencommissie de student meestal de kans om gehoord te worden. De examencommissie moet een beslissing nemen ten aanzien van het verzoek binnen een bepaalde termijn. Deze termijn kan per onderwijsinstelling en examencommissie verschillen. Tegen een beslissing van de examencommissie kun je binnen zes weken beroep instellen bij het CBE.

Hoe je contactgegevens van de examencommissie kunt vinden, is per onderwijsinstelling verschillend.

Vaak kun je via de website van de onderwijsinstelling via het kopje zoeken en examencommissie, de pagina vinden waar uitleg wordt gegeven over het indienen van verzoekschriften, contact en termijnen.
Daar vind je ook het format voor de verzoekschriften, vaak kunnen deze online worden ingevoerd waardoor per onderwijsinstelling/examencommissie het format net wat anders kan zijn. 


Waar vind je op mijn instelling de COBEX/CBE?

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een hogeschool.

Het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX)

Elke universiteit of hogeschool heeft een eigen CBE. Je kunt hier in beroep gaan tegen een besluit. (In de FAQ lees je het verschil tussen een beroep en een bezwaar). Het CBE is een onafhankelijk college, ingesteld bij de Wet op hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (artikel 7.61). De leden van het CBE zijn van verschillende faculteiten afkomstig, en vaak zijn ook studenten lid. n de WHW staat het CBE genoemd in artikel 7.60 en 7.61. In 7.61 wordt aangegeven wat haar bevoegdheden zijn.

Elke student die door een beslissing van de examencommissie of van een examinator rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen, kan bij het CBE direct. Tegen alle beslissingen van de examencommissie en van examinatoren (docenten) kun je dus in beroep bij het CBE. Voorbeelden van gevallen waartegen je in beroep kunt gaan bij het CBE zijn o.a.:

 • Bindend negatief studieadvies
 •  Toelating tot examens
 •  Toelating tot masteropleiding
 • De uitslag van een tentamens
 • Besluiten op verzoeken om tentamens op een ander moment of mondeling af te leggen
 • Scriptie beoordelingen
 • Weigering voor vrijstelling van vakken
 • Beslissingen met betrekking tot goed- of afkeuring van een vakkenpakket
 • Als er geen beslissing is genomen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn. Bijvoorbeeld als je tentamen niet wordt nagekeken.

Heel belangrijk bij het CBE is dat je binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing waartegen je in beroep wilt gaan, een beroepschrift opstuurt naar het CBE. Als je later bent, heb je pech.

In beroep gaan bij het CBE is geheel gratis en het doel is om de, in jouw ogen, onterechte beslissing ongedaan te maken. 

Hoe ziet een standaard beroepschrift eruit? Zie de FAQ!


Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Tegen besluiten van het CBE of van het College van Bestuur kun je in hoger beroep gaan bij het CBHO, gevestigd in Den Haag. Dit is de hoogste onderwijsrechter en is geheel onafhankelijk van universiteiten en hogescholen. Je kunt dan een beroepschrift opsturen naar het CBHO. Er worden dan wel griffiekosten berekend, 46 euro per keer. Er wordt dan ook een zitting gepland en meestal heb je na ongeveer 4 maanden na het indienen van je beroepschrift een uitspraak. Deze uitspraak is dan het ‘einde van de rit’ en er staat hierna niet nog een andere mogelijkheid open om je gelijk te halen.


Waar zit op mijn instelling het klachtenloket?

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een universiteit.

Ik zit op een hogeschool.

Ik zit op een hogeschool.

Het klachtenloket

In de wet is bepaald dat elke onderwijsinstelling een klachtenloket moet hebben. Het moet voor een student namelijk makkelijk zijn om zijn klacht te in te dienen. Als de onderwijsinstelling een besluit heeft genomen, kan je daartegen in bezwaar of beroep. Er kunnen echter ook dingen gebeuren op de opleiding waar je niet tevreden mee bent, maar dat het niet mogelijk is om hiertegen in bezwaar of beroep te gaan. Dit kan bijvoorbeeld als je ontevreden bent over de dienstverlening of hoe je door leraren of andere medewerkers behandeld wordt. Zo gebeurt het nogal eens dat studenten vinden niet goed begeleid te worden bij diverse opdrachten. Uiteraard raden we aan om eerst informeel met de betrokkenen om de tafel te gaan zitten. Mocht dit niet tot de gewenste uitkomst leiden, is het verstandig om officieel een klacht in te dienen.

In het studentenstatuut van je instelling staat genoemd waar je jouw klacht kunt indienen en binnen hoeveel tijd de instelling met een antwoord moet komen. Vaak kun je in eerste instantie de klacht indienen bij de examencommissie. Als je dan niet tevreden bent met de behandeling, dan kun  je de procedure voorzetten bij het college van beroep voor de examens. 


De studentenombudsman

Er zijn binnen een aantal HBO en WO instellingen ombudsmannen benoemd die klachten van studenten behandelen die niet voor beroep of bezwaar in aanmerking komen. Die klachten zijn zeer uiteenlopend en kunnen bv gaan over scriptiebegeleiding, onderwijsadministratie of over procedures die mogelijk niet goed gevolgd zijn. Een ombudsman kan als onpartijdige onafhankelijke derde bemiddelen om de klacht zo snel mogelijk op te lossen maar heeft ook de bevoegdheid om informatie bij medewerkers op te vragen en om de klacht te beoordelen. Elke ombudsman werkt volgens een reglement dat door zijn of haar instelling is gemaakt en dat is goedgekeurd door de medezeggenschap. Daarin staat onder meer dat de ombudsman aan geen enkel orgaan ondergeschikt is. Bovendien kan de ombudsman aanbevelingen doen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Waar zit op mijn instelling een studentenombudsman?

Op veel instellingen ontbreekt momenteel nog een studentenombudsman. De Vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs (VOHO) kan helpen met het verschaffen van informatie voor het instellen van een ombudsman.

Momenteel is een studentenombudsman te vinden bij de volgende instellingen:

Hogescholen
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Zuyd Hogeschool

Universiteiten
TU Delft
Universiteit Leiden
Vrije Universiteit