Een brief met een negatief bindend studieadvies valt op de mat, HELP wat nu? Hieronder zal een kort stappenplan worden weergegeven. Vervolgens zal een standaard beroepschrift getoond worden.

1.      Kijk wanneer de brief is verzonden en besef je dat je binnen 6 weken actie moet ondernemen. Laat de brief dus niet 5 weken liggen om vervolgens pas te bedenken wat het beste is om te doen!

2.      Tegen een NBSA (negatief bindend studieadvies) moet je in beroep gaan bij het CBE. Sommige instellingen hanteren nog een aparte, informele bezwaarprocedure. Aan te raden is om deze niet te gebruiken, aangezien de beroepstermijn van 6 weken dan mogelijk verstrijkt. Mocht je bezwaar dan alsnog via deze weg worden afgewezen, dan kun je mogelijk geen gebruik meer maken van de formele bezwaarperiode. Het LSR kan je helpen met een concept-bezwaarschrift of -beroepschrift.

3.      Om in beroep te gaan bij het CBE, moet je een beroepschrift schrijven. Als je een NBSA krijgt geeft dit aan dat de instelling zegt dat je ‘niet geschikt bent’ voor de opleiding. Wat dus het belangrijkste is om te doen in een beroepschrift tegen een NBSA, is aangeven dat je wel geschikt bent voor de opleiding. 

4.      Als je een beroepschrift naar het CBE wil opsturen, check dan goed bij je instelling wat de procedure hiervoor is. Sommige instellingen hanteren een onlinesysteem, bij anderen moet je het op de post doen.

5.      Als je verwacht dat je geen antwoord krijgt op je beroepschrift voordat je studie weer begint (bijvoorbeeld als je je NBSA op 26 augustus krijgt en per 1 september weer door wil studeren), vraag dan in je beroepschrift ook een voorlopige voorziening aan. Je mag dan doorstuderen totdat er een officiële beslissing komt op het beroepschrift. Meestal wordt zo’n voorlopige voorziening wel toegekend. Dat is heel handig, want dan loop je in de tijd dat je wacht op de uitslag geen studievertraging op.

6.     NBSA ontvangen na één jaar studeren? (NBSA ontvangen eind tweede jaar? Ga door naar stap 7). Als je de BSA eis van een bepaald aantal punten niet in een jaar hebt kunnen halen, moet je kunnen bewijzen dat je wel geschikt bent voor de opleiding. Er moet dan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden. In de wet staat een lijst van persoonlijke omstandigheden waar jij je op kunt beroepen, als je dit intypt op google vind je ze meteen. Valt jouw situatie niet onder dit lijstje? Dan wordt het waarschijnlijk lastig om je gelijk te halen. De persoonlijke omstandigheden waar je je op kunt beroepen vloeien voort uit de wet en zijn als volgt:

a.       Ziekte

b.      Lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis

c.       Zwangerschap

d.      Bijzondere familie omstandigheden

e.       Bestuurslidmaatschap (zoals universiteitsraad, faculteitsraad, medezeggenschapsraad etc)

f.       Topsport

Als jij je op één van deze persoonlijke omstandigheden wilt beroepen, wil het vaak mee helpen als je iets van een bewijs kunt aanleveren. Als je ziek bent, zou dit bijvoorbeeld een verklaring van een arts kunnen zijn.

 

7. NBSA ontvangen na twee jaar studeren? (Zo nee, sla deze stap over). Als je in het eerste jaar wel aan de BSA-eis hebt voldaan, maar vervolgens in het tweede jaar moet stoppen omdat jij je propedeuse niet hebt gehaald, dan is dit in strijd met de wet. Veel instellingen hanteerden deze regeling, maar sinds augustus 2016 is dit niet meer toegestaan.

 

8. Zorg dat je beroepschrift er netjes uitziet en dat je goed uitlegt waarom jij wel geschikt bent voor de opleiding. In de bijlage kun je een voorbeeld beroepschrift geven, uiteraard is dit een voorbeeld en moet je het naar jouw situatie aanpassen. Ook hoeft een beroepschrift helemaal niet per se juridisch correct te zijn, het gaat erom dat jij in je eigen woorden kan uitleggen waarom het besluit onterecht was en waarom je wel geschikt bent voor de opleiding. Zorg altijd dat je het beroepschrift binnen 6 weken indient!!!

 

Ben je het niet eens met de uitslag van een tentamen? Hieronder zal een kort stappenplan worden gegeven van wat je kunt doen.

1.      Ga eerst in gesprek met de examinator die jou het cijfer heeft gegeven en probeer samen tot een compromis te komen.

2.      Kom je er samen echt niet uit? Dan kun je in beroep gaan bij het CBE.

3.      Let op dat de beroepsprocedure 6 weken is na bekendmaking van je cijfer op online omgeving. Vanaf dat moment gaat de teller van 6 weken lopen, dus zorg dat je altijd goed in de gaten houdt wanneer cijfers op de online omgeving komen.

 

4.      Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift schrijven en opsturen naar het CBE. Een beroepschrift is gewoon een document met alle relevante informatie en gronden waarom je het niet eens bent met het besluit erin

 

5.      In dit beroepschrift geef je gedetailleerd alle redenen aan waarom je het niet eens bent met de beoordeling of de uitslag van je tentamen/paper of scriptie.

6.    Redenenen  die je zou kunnen aandragen zouden kunnen zijn:

a.       A. Het genomen besluit is in strijd met wat er in de WHW of het OER staat. De besluitvorming is niet redelijk geweest

b.      De beslissing is in strijd met het motiveringsbeginsel, omdat de reden waarom je een bepaald cijfer hebt gekregen niet goed gemotiveerd is. Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

7.     Zorg dat je het beroepschrift binnen 6 weken indient!!!

 

Je diploma nog niet gehaald maar de eerste vakken die je gehaald hebt dreigen al te vervallen? Hieronder een kort stappenplan wat je dan kunt doen.

1. In de regel mogen studieresultaten sinds 1 januari 2017 niet meer vervallen. Dit kan echter anders zijn wanneer de getoetste kennis aantoonbaar verouderd is. Denk bijvoorbeeld aan medische studies. Bekijk de OER om te precies te zien hoe het voor de studieresultaten van jouw opleiding zit.

2. Mochten jouw studieresultaten toch dreigen te vervallen, dien dan een verzoek in bij de examencommissie om je studieresultaten te verlengen. Als de kennis niet verouderd is moet dit verzoek in principe toegekend worden.

 

 

 

3. Geef duidelijk aan waarom de kennis wat jou betreft in ieder geval nog relevant is.

4. Geef in dit verzoek ook duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden ertoe geleid hebben dat je langer over het halen van je diploma hebt gedaan.

5. Zorg dat je het ruim op tijd indient bij de examencommissie, ruim voordat je resultaat dreigt te vervallen!

Het wil nog wel eens gebeuren. Je bent verplicht van de onderwijsinstelling om mee te gaan met een buitenlandreis. Voor het deelnemen aan de reis krijg je studiepunten, maar je moet wel een paar honderd euro betalen. Wat moet je doen als je verplicht wordt om extra studiekosten te maken?

 

1.      Het is verboden voor de hogeschool of universiteit om jou te verplichten extra kosten te maken naast het wettelijk vastgelegde collegegeld.

2.      Belangrijk is dat je dit aangeeft bij het instellingsbestuur. Als er namelijk studiepunten te behalen zijn, heb je het recht om te weigeren.

3.      De onderwijsinstelling is dan verplicht om jou een gratis alternatief te bieden om zo toch de studiepunten te kunnen behalen. 

 

4.      Mocht de onderwijsinstelling niet overtuigd zijn door je juridische kennis, staat een andere weg open. Je houdt stug vol en gaat niet over tot betaling. Het gevolg is dat je een 1 ontvangt als cijfer.

5.      Tegen dit besluit kun je vervolgens in bezwaar of beroep om zo uiteindelijk toch hogerop je gelijk te behalen. Let wel, het kan zijn dat deze gang een onnodig groot risico met zich meebrengt. Het is verstandiger om – als de onderwijsinstelling haar beleid niet aanpast – juridische steun in te schakelen.

6.   Tot slot moet er vermeld worden dat er sommige uitzonderingen bestaan. Zo wordt het wel als legaal gezien als er geëist wordt dat studenten labjassen aanschaffen voor practica of gymkleren voor sportlessen.

7.  Het blijft uiteindelijk een afweging tussen wat redelijk is om te eisen van een student. 

Wat kun je doen als je problemen ondervindt met je studiefinanciering?

1.      Als je het niet eens bent met je studiefinanciering of een ander probleem hebt met DUO, dan kun je in bezwaar gaan. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de hoogte van je OV-schuld.

2.      Op de site van DUO staat duidelijk beschreven wat je moet doen om in bezwaar te gaan. Dat gaat namelijk via een onlineformulier dat op de site te vinden is. Je moet binnen zes weken in bezwaar gaan.

3.      DUO geeft een beslissing op je bezwaarschrift.

4.      Als je het met deze beslissing niet eens bent, kun je nog in beroep gaan bij DUO tegen deze beslissing. Ook hiervoor kun je op de site van DUO kijken hoe het moet. De termijn hiervoor is ook zes weken.

5.      Als je het niet eens bent met de manier waarop je behandeld bent bij DUO, dit staat dus los van de beslissing die je hebt gekregen, dan kun je ook nog een klacht indienen op de site van DUO. 

Wat moet je doen als je onterecht wordt uitgeschreven bij je opleiding of de inschrijving niet lukt?    

1. Je kunt dan in bezwaar gaan bij het College van Bestuur.

2. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden bij het College van Bestuur.

3. In het bezwaarschrift schrijf je duidelijk en gedetailleerd op waarom je het niet eens bent met het besluit van het College van Bestuur om jou bijvoorbeeld niet in te schrijven.

4. Naast het College van Bestuur kijkt ook de geschillencommissie bij het bezwaar. De geschillencommissie gaat dan na of er tussen jou en het College van Bestuur een schikking valt te treffen. Daarnaast kan de geschillencommissie advies geven aan het College van Bestuur over de beslissing op het bezwaar.

5. Het College van Bestuur heeft 10 weken de tijd om een beslissing te nemen, maar je kunt altijd een verzoek doen om je zaak met spoed te behandelen als er sprake is van spoed.

6. Als het College van Bestuur uiteindelijk een beslissing heeft genomen op je bezwaar en je bent het er niet mee eens, dan kun je tegen deze beslissing beroep indienen bij het CBHO. 

Loop je tegen andere problemen aan met je studie?

Heb je te maken met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie of discriminatie? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon op de instelling

Heb je meer algemene vragen over studeren? Kijk eens hier

 

 

Voor andere vragen met betrekking tot de rechtspositie van studenten helpen we je graag verder!

Jouw vraag kan weer als inspiratie dienen voor nieuwe routekaarten.