Middels duidelijke routekaarten biedt dit platform studenten handvatten om stap-voor-stap veelvoorkomende problemen te lijf te gaan en zo op te komen voor hun rechtspositie op alle instellingen van Nederland*. 

*Bekostigde instellingen in het Hoger Onderwijs

 

Je 'rechtenbundels'

Waar kan ik mijn rechten vinden? Wat is toch die OER? Een overzicht van de belangrijkste rechtenbundels vind je hier
 

 • De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • Het studentenstatuut
 • De Onderwijs- en examenregeling (OER)

 

 

de 'Rechters'

Waar heeft mijn instelling het klachtenloket verstopt? Wat is een Cobex?
Een overzicht vind je hier

 • De Examencommissie
 • Het College van Beroep voor de examens (CBE/COBEX)
 • Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)
 • Het klachtenloket
 • De studentenombudsman

 

 

 

Op 17 november 2016, de internationale dag van de student, gaan wij naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om Studierechten.com te lanceren:

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) ontvangen dagelijks telefoontjes en e-mail van studenten die zich gedupeerd voelen door hun onderwijsinstelling.

 

Van problemen met scriptiebegeleiding, tot aan negatief bindende studieadviezen en onvrede over tentamenuitslagen: studenten voelen zich vaak oneerlijk behandeld door hun instelling. Dat er sprake is van onvrede is vaak duidelijk, maar wat moet je daar vervolgens mee? Studenten denken vaak dat ‘de instelling het wel zal weten’ en leggen zich bij besluiten neer.

Het ISO en het LSR kwamen erachter dat studenten vaak niet weten wat hun rechten zijn, en vooral; waar ze deze kunnen vinden. Wat is de OER eigenlijk en wat moet je daar als student mee doen? Wanneer krijg je te maken met de Examencommissie? En kan je eigenlijk wel iets doen tegen het besluit van je instelling?

Het ISO en het LSR vinden dat de rechtspositie van studenten te vaag en onduidelijk is, en streven er daarom naar om deze te verbeteren. Onderwijsinstellingen zijn vaak bureaucratisch, er is weinig aandacht voor het individu en fouten worden gemaakt. Het ISO en het LSR zijn daarom van mening dat het van groot belang is dat studenten weten wat hun rechten zijn, en waar ze deze kunnen vinden. Middels deze site wordt dan ook geprobeerd om studenten hiervan op de hoogte te brengen, en ze op weg helpen met veelvoorkomende problemen.

De site geeft een overzicht van alle belangrijke organen waar studenten terecht kunnen, en stappenplannen voor specifieke problemen. Van alle instellingen in Nederland is hier alle informatie over de rechten die studenten ten opzichte van hun instelling hebben, te vinden. Voel jij je gedupeerd of betwijfel je of je instelling wel het juiste heeft gedaan? Twijfel niet en neem gauw een kijkje op deze site! 

 

 
 

Oktober 2014 publiceerden we samen met de LKvV een overzicht met knelpunten in de rechtspositie van studenten

We schreven in de inleiding:

"In een land waar het onderwijs hoog in het vaandel staat, waar investeringen vanuit vele kanten worden gedaan en een hoge inzet wordt gevraagd van studenten is te verwachten dat een student duidelijkheid krijgt over dat onderwijs en de daarbij horende rechten. Met de komst van het leenstelsel wordt de student niet alleen gevraagd zelf meer te investeren maar verwacht de student ook meer van het onderwijs terug. Er wordt gesproken over een kwaliteitsimpuls aan de hand van investeringen die gedaan kunnen worden met de opbrengsten van het leenstelsel. Echter, het rapport dat voor u ligt, laat middels knelpunten op het gebied van de rechtspositie van de student zien dat het voor dit leenstelsel nog te vroeg is. Nu de nadruk in het hoger onderwijs steeds meer op rendementen komt te liggen, lijkt door de hoeveelheid klachten die bij studentenorganisaties binnen komen de rechtspositie van studenten niet gewaarborgd te worden. Aan de hand van knelpunten komt in dit rapport naar voren dat de kwaliteit van onder andere

 • helderheid bij aanvang van de studie,

 • beoordeling en begeleiding tijdens de studie

 • de geldigheid van tentamens

 • de klachtenprocedures

 • en invulling van examencommissie

nog te vaak te wensen over laat.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) huidige knelpunten in het hoger onderwijs op het gebied van de rechtspositie van studenten op een rij gezet." 

 

De publicatie leidt tot kamervragen in de eerste kamer in januari 2015.

"De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Engels (D66), Ganzevoort (GroenLinks) en Gerkens (SP) toe het gesprek aan te gaan met de onderwijskoepel, de studentenbonden en andere deskundigen over de verheldering en versterking van de rechtspositie van de student, in het bijzonder in de WHW. Ze komt daarop terug in de strategische agenda."

Tussendoor gaat het schenden van de rechtspositie van studenten rustig door...

In juli 2016 volgt dan eindelijk de kamerbrief na aanleiding van het onderzoek dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten uitvoeren

De minister schrijft:

"Hoewel het algemene beeld is dat de instellingen de rechtsbescherming in overeenstemming met de wet hebben geregeld, en het systeem als zodanig goed functioneert, komt uit de gesprekken ook een aantal concrete aandachtspunten naar voren: informatievoorziening en begeleiding van studenten"

"Informatievoorziening richting studenten blijft een punt van aandacht, Panteia kaart dit ook aan. Een goede stap hierin is de toezegging van de VH en VSNU om – op basis van FAQ’s opgesteld door de studentorganisaties ISO en LSVb – bij de aangesloten instellingen aan te dringen op het beter toegankelijk en beschikbaar maken van voor álle studenten relevante informatie. Hiermee dragen zij bij aan eenduidigheid en toegankelijkheid van de informatievoorziening richting studenten"

 

Het systeem mag dan over het algemeen goed functioneren, in November 2016 kwam het nieuws uit dat studenten nog nooit zoveel klachten hebben ingediend, blijkt uit een rondgang van het Hoger Onderwijs Persbureau langs de universiteiten en hogescholen.  

 

Zij schrijven:


"Studenten en onderwijsinstellingen kregen de afgelopen jaren nogal wat voor hun kiezen: de langstudeerboete werd ingevoerd en weer afgeschaft, studiekiezers moesten zich eerder aanmelden, het bindend studieadvies bleek verkeerd te worden toegepast enzovoorts.

Geen wonder dat het aantal klachten de pan uit rees. Het ene na het andere beroepschrift werd ingediend. Studenten kregen de smaak te pakken, leek het wel. Ze gingen ook schadevergoedingen claimen als ze studievertraging opliepen. Studeren kost namelijk meer geld dan vroeger."

 
 

Op 17 november 2016, de internationale dag van de student, lanceren ISO en het Landelijk Studenten Rechtsbureau het webplatform studierechten.com

 

Wanneer de rechtspositie van studenten in het geding blijft zullen wij studenten blijven aanmoedigen om op te komen voor hun rechten. Dit kan zowel door een goed gesprek te starten met de docent, de instelling of de medezeggenschap. Maar soms leidt dit gesprek echter niet tot gewenste daden. Daarom willen wij het voor studenten makkelijker maken om de juridische weg ook te kunnen bewandelen, wanneer zij dit nodig achten. .